این سایت بعد از واگذاری مجددا به فعالیت خود ادامه میدهد